Na temelju odredbe članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Koprivnički Bregi KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-1 od 10. ožujka 2016. (u daljnjem tekstu: Pravilnik), članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županija” broj 6/13) te prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava (bodovna lista) KLASA: 007-01/16-01/01, URBROJ: 2137/08-16-20, od 28. lipnja 2016. godine općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi donosi

Odluku o odabiru programa/projekata javnih potreba u kulturi i civilnom društvu na području Općine Koprivnički Bregi za 2016. godinu

javna nabava

javnipozivi

pristup informacijama

otpad2

esavjetovanje1

bregofska

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

List Opcine Koprivnicki Bregi br 17 za internet Page 01

skola

lag1

© 2016 Općina Koprivnički Bregi. Sva prava pridržana. Design by Georg.